Behandlingsprogram

• Introduktion i 12-stegsprogrammet.

• Föreläsningar om sjukdomsbegreppet, sjukdomsutvecklingen och sociala konsekvenser.

• Gruppterapi, där patienten arbetar med sina attityder, konsekvenser, försvarsmekanismer samt den emotionella avtrubbningen.

• Det egna ansvaret för tillfrisknande betonas.

• 12-stegsmöten (AA, NA och DAA).

Målet är att patienten ska uppnå självinsikt och ta ansvar för sitt tillfrisknande och sin drogfrihet. 

 

 

Primärbehandling

Hattens primärbehandling erbjuder tre varianter beroende på patienternas tidigare behandling:

 

- Traditionell primärbehandling på 28 dagar.

- En förkortad primärbehandling på 14 dagar för de som i anslutning till plaeringen på Hatten genomgått en längre behandling inom kriminalvården.

- En veckas primärbehandling för de som genomgått kriminalvårdens hela 12-stegsprogram i anslutning till placeringen på Hatten.

 

Redan vid introduktionen som föranlett en placering planeras vården för patienten. Vid planeringens start upprättas en genomförandeplan som är unik för varje individ.

 

Behandlingen baseras på Anonyma Alkoholisters 12-stegsfilosofi. Varje dag är schemalagd mellan kl.7-21 med dagliga föreläsningar och gruppterapi.

 

 

 

Förlängd behandling

Efter genomförd grundbehandling flyttas patienten till förlängd behandling. 

  • Den förlängda behandlingen pågår 3–6 månader och består av två huvudlinjer, där patientens arbete med sig själv fördjupas och där patienten också förbereds inför ett liv efter behandlingen.
  • Patientens arbete med sig själv sker genom arbete med 12-stegsprogrammets steg 4–7.
  • Deltagande i kriminalitetsprogram, anhörigprogram, våldsprogram och sorgbearbetning.
  • Patientens förberedelse för ett liv efter behandlingen sker dels genom en social planering som innefattar att patienten får stöd att söka jobb och bostad, dels genom att patienten får stöd med att upprätta relationer med viktiga personer i sitt nätverk.

 

 

Öppenvård

  • Hatten erbjuder öppenvård för dem som har ordnat boende. 
  • Öppenvården pågår i sju veckor och är schemalagd varje vardag kl. 8–15.
  • Innehållet är i stort sett detsamma som i primärbehandlingen, inkluderar  även eftervård och anhörigvecka.